วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
23 ส.ค. 2564 XD
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 24 ส.ค. 2564
วันจ่ายปันผล 07 ก.ย. 2564 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 1.25
รอบผลประกอบการ 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
25 พ.ค. 2564 XD
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 27 พ.ค. 2564
วันจ่ายปันผล 10 มิ.ย. 2564 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 1.50
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
12 เม.ย. 2564 XD
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 16 เม.ย. 2564
วันจ่ายปันผล 28 เม.ย. 2564 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 2.00
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หมายเหตุ
01 มี.ค. 2564 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 02 มี.ค. 2564
วันที่ประชุม 02 เม.ย. 2564 09:30
วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 พ.ย. 2563 XD
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 พ.ย. 2563
วันจ่ายปันผล 09 ธ.ค. 2563 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 1.25
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หมายเหตุ
27 พ.ย. 2563 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 พ.ย. 2563
วันที่ประชุม 25 ธ.ค. 2563 10:30
วาระการประชุม การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
ประเภทของการประชุม ประชุมวิสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี

Tell us about you

Find us at the office

Kajioka- Constanza street no. 39, 50889 Kuala Lumpur, Malaysia

Give us a ring

Deunte Staunton
+59 850 269 756
Mon - Fri, 10:00-14:00

Reach out