¡ÒÃà·Ã´áºº cash account
·Ø¡ transaction äÁèÇèÒ«×éÍËÃ×Í¢Ò ¨Ð settled ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ 3 Çѹ·Ó¡Òà (business day)  àªè¹àÃÒ «×éÍËØé¹à¢éÒÁÒ Çѹ¨Ñ¹·Ãì  ¡Òë×é͹Õé¨Ð¶×ÍÇèÒ settled ã¹Çѹ¾ÄËÑÊ

¢éͤÇÃÃÐÇѧ µÃ§¹Õé¢Í͹حҵ¹Óµé¹©ºÑºÁÒá»Ð¤ÃѺ ¡ÅÑÇá»ÅáÅéǨÐËŧ»ÃÐà´ç¹(ÍÔÍÔ)
1. <<͸ԺÒÂäÇéÇèÒ >>Cash accounts that daytrade will be permitted to use unsettled funds only once per settlement cycle. For example, a cash account with a 20,000$ free credit balance may buy and sell 20,000$ worth of the same stock on a Monday, but may not reuse the 20,000$ toward another purchase until the sale proceeds have settled on Thursday .
<<áµè¶éÒ½èÒ½×¹>>  Cash accounts that demonstrate a pattern of reusing free credit balances before sale proceeds have settled will be restricted and coded funds in advance of trading due to excessive cash account daytrades for a period of 90 days. A pattern will be defined as four occurrences within a 12-month period.

Íѹ¹Õéà»ç¹¡Ã³Õ·Õè¼Á¶Ù¡ restrict ¤ÃÑé§áá 90 Çѹ à¾ÃÒÐÇèÒ¼Áãªéà§Ô¹·Ñé§ËÁ´ã¹¾ÍÃ쵫×éÍáÅéÇ¢Ò «×éÍáÅéÇ¢Ò 5 Ãͺã¹Çѹà´ÕÂǡѹ  Ãͺ¹Ñé¹à¤éÒÊè§àÁÅÅìÁҺ͡ÇèÒãËé¼ÁãÊèà§Ô¹à¢éÒä» 180000$ ¶Ö§¨Ðok  áµè¼ÁäÁèok ÂÍÁãËé restrict

2. <<¶éÒ·ÓÍÂèÒ§¹Õé¡çâ´¹ÍÕ¡>> Cash accounts that demonstrate a pattern of using unsettled sale proceeds towards new purchases and then selling the newly purchased shares before the sale proceeds have settled, will be restricted and coded funds in advance of trading due to good faith violations for a period of 90 days.
<<à¤éÒ͸ԺÒÂäÇéÍÂèÒ§¹Õé>>  For example, a customer who uses sale proceeds of shares sold in his cash account on a Monday may purchase another security on Monday through Wednesday, but may not sell the new shares until the original sale proceeds have settled on Thursday. Cash accounts that demonstrate a pattern of selling shares that were paid for with still unsettled sale proceeds will be restricted. A pattern will be defined as four occurrences within a 12-month period.

Íѹ¹Õéà»ç¹¡Ã³ÕÅèÒÊØ´·Õè¼Á¶Ù¡ restrict (ÍÕ¡áÅéǤÃѺ·èÒ¹ 90 Çѹ)  à¾ÃÒÐÇèÒ¼Á·Ó daytrade ã¹Çѹ¨Ñ¹·Ãì (¹Ñè¹ËÁÒ¶֧¼ÁµéͧËéÒÁ«×éÍ¢Ò¨¹¡ÇèÒ¨ÐÇѹ ¾ÄËÑÊ)  ÁÒÇѹ¾Ø¸¼Á¡ç·Ó daytrade ÍÕ¡Ãͺ¹Ö§  µÍ¹«×é͹Ñ鹡ç¼Ô´¡¯¢éÍ˹Öè§  áÅéǵ͹¢Ò¡çÁÒ¼Ô´¡¯¢éÍÊͧ

à»ç¹ä§¤ÃѺ ¢éͨӡѴ¨Ø¡¨Ô¡ÁÑé¤ÃѺ

áµèµÍ¹¹Õé¼ÁÁÕ¤Ó¶ÒÁã¹ã¨ÇèÒ  ¶éÒ¼Á«×éÍáÅéǶ×ÍäÇé˹Öè§Çѹ  ÇѹÃØ觢Öé¹¢Ò áÅéÇ«×é͵ÑÇãËÁè ¶ÖÍäÇéÍա˹Öè§Çѹ ÇѹÃا¢Öé¹ ¢Ò ÍÂèÒ§¹Õé ¨Ð¶×ÍÇèÒ¼Ô´¡¯¢éÍÊͧËÃ×Í»èÒÇ  à´ÕëÂǼÁ¤§µéͧ件ÒÁ customer service ´Ù

Tell us about you

Find us at the office

Kajioka- Constanza street no. 39, 50889 Kuala Lumpur, Malaysia

Give us a ring

Deunte Staunton
+59 850 269 756
Mon - Fri, 10:00-14:00

Reach out