Wycena

Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM

Wartość przedsiębiorstwa, FQ

Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa

Liczba pracowników

Liczba udziałowców

Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy

Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy

Wskaźnik P/BV, rok fiskalny

Wskaźnik C/S, rok fiskalny

Bilans księgowy

Współczynnik bieżącej płynności, FQ

Dług do kapitału własnego, FQ

Zadłużenie netto, rok fiskalny

Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał

Aktywa ogółem, pierwszy kwartał

Zadłużenie razem, pierwszy kwartał

Metryki Operacyjne

Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy

Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy

Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy

Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy

Cena historyczna

Średni wolumen (10 dni)

Beta - 1 rok

Cena - szczyt 52 tygodniowy

Cena - 52 dniowe minimum

Dywidendy

Wypłacone dywidendy w roku

Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny

Przewidywana roczna dywidenda

Rentowność dywidend

Marginesy

Marża netto, ostatnie 12 miesięcy

Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy

Marża operacyjna, TTM

Marża przed opodatkowaniem, TTM

Rachunek zysków i strat

Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto

Dochody na akcję, Podstawowe, TTM

EBITDA, TTM

Zysk brutto, FY

Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję

Przychód za ostatni rok, rok fiskalny

Dochód netto, rok fiskalny

Przychody razem, rok fiskalny

Wolne przepływy pieniężne, TTM

Tell us about you

Find us at the office

Kajioka- Constanza street no. 39, 50889 Kuala Lumpur, Malaysia

Give us a ring

Deunte Staunton
+59 850 269 756
Mon - Fri, 10:00-14:00

Reach out